ارتقاء پروژه تدوین استاندارد کدکس پیاز و موسیر به رهبری جمهوری اسلامی ایران در بیست و دومین اجلاسیه بین المللی کمیته کدکس میوه و سبزیجات تازه (CCFFV)
بیست و دومین اجلاسیه کمیته کدکس میوه و سبزیجات تازه (CCFFV(به میزبانی کشور مکزیک و با حضور بیش از 200 شرکت کننده به صورت مجازی برگزار شد. در این اجلاس از سوی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان سازمان ملی استاندارد و وزارت جهادکشاورزی حضور فعال داشتند.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این اجلاسیه مباحث مختلفی از جمله پیش نویس استاندارد پیاز و موسیر، انواع توت ها، خرمای تازه و پیشنهاد ساختار جدید برای  استاندارد های میوه و سبزی های تازه و سایر موارد مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در خصوص استاندارد انواع توت ها که به رهبری کشور مکزیک در حال تدوین است، نمایندگان کشورمان موفق به افزودن میوه زرشک در دامنه کاربرد این استاندارد شدند.
از دیگر دستاوردهای مهم این اجلاسیه تصویب استاندارد پیاز و موسیر به رهبری کشور ایران و ارتقاء آن از مرحله 5 به مرحله 8 از مراحل تدوین استانداردهای کدکس بود. همچنین مقرر گردید برای بررسی این پیش نویس در مرحله نهایی و همچنین مشارکت سایر کشورها، کارگروه الکترونیکی به رهبری کشور ایران و همکاری کشورهای اندونزی و هند تشکیل شود.