سه‌شنبه 2 مرداد 1403   15:58:49
بيشتر
نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی OIML
1398/3/21 سه‌شنبه
گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی OIML

گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی OIML، مسئولیت ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع و ذی ربط را در حوزه فعالیت های فنی و سیاست گذاری سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)  در راستای حفظ منافع ملی و بیان مواضع کشور در تدوین استانداردهای بین المللی به عهده دارد.
از جمله وظایف کاری این گروه می توان ایجاد بستر لازم در زمینه جلب مشارکت کشوری در موارد ذیل را ذکر نمود:
  • تاسیس کمیته های متناظر با کمیته های فنی OIML که بر حسب ضرورت و پتانسیل های موجود در کشور انجام می شود.
  • پاسخ دهی و ارائه نظر موثر و به موقع به مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی با مشارکت کمیته های فنی
  • توسعه همکاری با سازمان OIML از طریق پذیرش وظایف دبیرخانه ای کمیته های فنی / فرعی بین المللی این سازمان
  • پذیرش مسئولیت رهبری پروژه های استاندارد های بین المللی
  • پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی به رهبری ایران با همکاری کمیته های فنی متناظر
  • حضور موثر در نشست های بین المللی سازمان OIML در سطح سیاست گذاری و فنی