1400/7/18 یکشنبه

حضور نمایندگان ایران در چهل و ششمین اجلاسیه کمیته کدکس برچسب گذاری مواد غذاییچهل و ششمین اجلاسیه کمیته کدکس برچسب گذاری مواد غذایی به میزبانی کشور کانادا برگزار شد. این اجلاس از تاریخ 27 سپتامبر برابر با 5 مهرماه آغاز شد و گزارش این اجلاسیه در تاریخ 15 مهرماه مصوب گردید. در این اجلاس در حدود 400 نماینده از کشورهای مختلف حضور پیدا کردند که 5 نماینده از کشورمان از سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی نیز شرکت نمودند.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در این اجلاس موضوعاتی در ارتباط با برچسب گذاری مواد غذایی فله، برچسب گذاری در معرض دید مواد غذایی در مورد ویژگی های تغذیهای، برچسب گذاری مواد غذایی آلرژی زا و برچسب گذاری فروش اینترنتی مواد غذایی- تجارت الکترونیک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در این اجلاسیه در راستای شفاف سازی و آگاهی رسانی به مصرف کنندگان، کشور ایران نیز نقطه نظرات خود را ارائه نمود.