یکشنبه 16 بهمن 1401   08:08:06
بيشتر
عضویت در کمیته های فنی متناظر
1398/3/21 سه‌شنبه
عضویت در کمیته های فنی متناظر IEC

عضو حقيقي: هر شخص حقيقي با مدرك حداقل كارشناسي در يكي از رشته هاي زير مجموعه مهندسي برق (قدرت، الكترونيك، مخابرات، كنترل، كامپيوتر) كه پيشينه كيفري مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي را نداشته باشد، مي تواند درخواست عضویت نماید.
تبصره: اشخاصي كه داراي مدرك كارشناسي در ساير رشته هاي مهندسي و علوم مي باشند مشروط به آنكه زمينه فعاليت شغلي آنها مرتبط با زمينه هاي تخصصي كميته ملي برق والكترونيك ايران باشد، مي توانند درخواست عضويت نمایند.

عضو حقوقي:
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتها، اعم ازدولتي و يا غير دولتي كه در زمينه هاي مرتبط با كميته ملي فعاليت نموده و يا فعاليت آنها بر اجراي استانداردهاي مربوط تأثير گذارده و يا اجراي استانداردها بر منافع آنها بطور مستقيم تاثيرگذار است، مي توانند درخواست عضویت نماید. نماینده عضو حقوقی، خود باید عضو حقیقی باشد و ارسال نامه معرفی نماینده به امضای بالاترین مقام مسئول الزامی می باشد. 

جهت عضویت در هر یک از کمیته های فنی متناظر IEC، به سامانه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی به آدرس ذیل مرجعه نموده و طبق راهنما درخواست عضویت خود را ثبت نمایید.
1- راهنمای ثبت نام در سامانه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
2- راهنمای عضویت در کمیته فنی متناظر


جهت اطلاع از ارتباط کمیته های فنی با طبقه بندی موضوعی استانداردها (ICS)، بر روی لینک ذیل کلیک فرمایید:

جدول ICS