درباره ما

1398/1/10 شنبه
تاریخچه
سازمان ملی استاندارد در سال 1339 با تصویب قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، کار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز نمود و در همان سال، به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO درآمد. سازمان ملی استاندارد ایران همچنین در کمیسیون بین المللی الکترونیک  IEC، کمیسیون بین المللی کدکس مواد غذاییCODEX، سازمان بین المللی اندازه شناسیOIML، انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فنیWAITRO، مجمع بین المللی تایید صلاحیت IAF، بنیاد مدیریت کیفیت اروپاEFQM  و سازمان بین المللی همکاری آزمایشگاههای اکردیتهILAC  عضویت دارد.
سازمان ملی استاندارد ایران در سه دوره سه ساله عضو شورای سازمان بین‌المللی استاندارد ISO بوده مضافا اینکه در یک دوره سه ساله 1969-1967 نایب رئیسی شورا را نیز بر عهده داشته است. همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان ملی استاندارد ایران برای یک دوره دو ساله 2006-2005 به عنوان عضو شورای مذکور انتخاب گردیده است.
سازمان ملی استاندارد در حال حاضر با عضویت در سازمان های بین‌المللی ISO،  OIML، CODEX، IEC، و BIPM و سازمانهای منطقه ای RISCAM و SMIIC در فعالیت های تدوین استاندارد این سازمانها مشارکت می نماید. نحوه مشارکت در این فعالیتها، از طریق تشکیل کمیته های فنی متناظر با کمیته های بین المللی و سامان دهی مشارکت گروه های ذی نفع و ذیر بط انجام می گیرد. این کمیته ها تحت نظارت سازمان ملی استاندارد ایران فعالیت می نمایند و وظیفه اصلی آنها بررسی و اظهارنظر در مورد پیش نویس استانداردهای بین ا لمللی در مراحل مختلف تدوین و پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی با توجه به مزیت های ملی و پتانسیل کشور می باشد.
دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، از سال 1392 رسما به صورت دفتری مستقل در زیرمجموعه معاونت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، فعالیت های خود را آغاز نموده است. رئوس اهداف این دفتر به شرح زیر می باشد:
  1. تامین منافع جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در سیاست گذاری ها و فعالیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای استانداردسازی
  2. ساماندهی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تدوین استانداردهای بین المللی با تشکیل و نظارت بر فعالیت های کمیته های فنی متناظر سازمان های بین المللی ISO، IEC، CODEX و OIML و سازمان های منطقه ای SMIIC و RISCAM
در حال حاضر گروه های ذیل تحت هدایت و نظارت این دفتر مشغول به فعالیت می باشند: