سه‌شنبه 2 مرداد 1403   14:27:08
بيشتر
نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی IEC
1398/3/21 سه‌شنبه
گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی IEC

درخواست عضویت ایران در کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) در سال 2000 میلادی توسط سازمان ملی استاندارد ایران (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وقت) مطرح گردید و جمهوری اسلامی ایران با موافقت 20 کشور عضو IEC به عنوان عضو کامل ((Full member این کمیسیون پذیرفته شد. 
هدف اصلی عضویت ایران در IEC، تامین منافع کشور از طریق مشارکت در سیاست گذاری ها و فعالیت های این کمیسیون مانند تدوین استانداردهای بین المللی IEC و فعالیت های ارزیابی انطباق می باشد.
گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی IEC، در دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، ایجاد بستر لازم در زمینه جلب مشارکت کشوری در موارد ذیل را پیگیری می کند:
  • تاسیس کمیته های متناظر با کمیته های فنی IEC که بر حسب ضرورت و پتانسیل های موجود در کشور انجام می شود.
  • پاسخ دهی و ارائه نظر موثر و به موقع به مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی با مشارکت کمیته های فنی
  • توسعه همکاری با سازمان IEC از طریق پذیرش وظایف دبیرخانه ای کمیته های فنی / فرعی بین المللی این سازمان
  • پذیرش مسئولیت رهبری پروژه های استاندارد های بین المللی 
  • پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی به رهبری ایران با همکاری کمیته های فنی متناظر
  • حضور موثر در نشست های بین المللی سازمان IEC در سطح سیاست گذاری و فنی
 در حال حاضر و در راستای مشارکت موثر جمهوری اسلامی ایران در تدوین استانداردهای بین المللی IEC، متناوبا کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی IEC تاسیس می شوند.