سه‌شنبه 2 مرداد 1403   16:09:06
بيشتر
نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی codex
1398/3/21 سه‌شنبه
گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی CODEX
گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی کدکس غذایی مستقر در دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران، به منظور مشارکت سازمان یافته در تدوین استانداردهای کدکس مواد غذایی، حضور آگاهانه در عرصه بین الملل و انعکاس نظرات در جهت حفظ مصالح و منافع ملی و تسهیل تجارت مواد غذایی در بازار جهانی فعالیت داشته و در راستای ساماندهی ذی نفعان و ذی ربطان در حوزه های مربوط، ایجاد زمینه مناسب همکاری و تعاملات برون کشوری، موارد زیر را پیگیری می نماید:

- تاسیس و فعال سازی کمیته های متناظر با کمیته های فنی کمیسیون بین المللی کدکس مواد غذایی که برحسب ضرورت و پتانسیل موجود در کشور انجام می گردد؛

- بررسی مدارک، پاسخ دهی یا اعلام نظر نسبت به پیش نویس های استاندارد های بین المللی مواد غذایی با مشارکت موثر کمیته های تخصصی فنی؛

- پذیرش مسئولیت گروه های کاری الکترونیکی و رهبری پروژه های استانداردهای بین المللی؛

- پیشنهاد تدوین استاندارد های بین المللی به رهبری ایران و با همکاری کمیته های فنی متناظر؛

- حضور موثر در نشست های بین المللی مرتبط با کمیسیون کدکس مواد غذایی در سطح فنی و سیاستگذاری.