برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک در موسسه آموزش عالی زند
کارگاه آموزشی آشنایی با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک و استانداردسازی بین المللی با همکاری دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی  در روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 با شرکت دانشجویان و متخصصین حوزه الکتروتکنیک در موسسه آموزش عالی زند شیراز برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی گروه های مختلف ذینفع و ذیربط با اهمیت و ضرورت استانداردهای بین المللی و ترویج مشارکت موثر در استانداردسازی بین المللی می باشد.
دکتر سید ابراهیم حسینی، رئیس موسسه در مراسم افتتاحیه کارگاه با اشاره به اهمیت تبدیل ایده های فناورانه به پروپوزال های استانداردسازی بین المللی و استفاده از آنها در تولید محصولات دانش بنیان و فناوری های جدید، بر پتانسیل و توان فنی و تخصصی دانشگاه ها برای مشارکت در فعالیت های استانداردسازی بین المللی تاکید کرد.
مزایای مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، ساختار کمیسیون IEC، فرآیند تدوین استانداردهای بین المللی، نحوه عملکرد کمیته های فنی و فرعی متناظر و مشارکت گروه های مختلف ذینفع و ذیربط، آموزش نحوه دسترسی به مدارک و پیش نویس استانداردها از جمله مواردی بود که در این کارگاه توسط زهرا شادروانان رئیس گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی IEC و دبیرکمیته ملی برق و الکترونیک ایران تشریح شد.