1398/1/26 دوشنبه
گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی ISO

گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی ISO  مسئولیت ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع و ذی ربط را در حوزه فعالیت های فنی و سیاست گذاری سازمان ISO  در راستای حفظ منافع ملی و بیان مواضع کشور در تدوین استانداردهای بین المللی به عهده دارد.
از جمله وظایف کاری این گروه می توان موارد ذیل را ذکر نمود:
  • تاسیس کمیته های متناظر با کمیته های فنی و سیاست گذار  ISO که بر حسب ضرورت و پتانسیل های موجود در کشور انجام می شود.
  • پاسخ دهی و ارائه نظر موثر و به موقع به مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی با مشارکت کمیته های فنی
  • توسعه همكاری با سازمان بین المللی استاندارد (ISO) از طریق پذیرش وظایف دبیرخانه ای كمیته های فنی / فرعی بین المللی ISO
  • پذیرش مسئولیت گروه های کاری و رهبری پروژه های استاندارد های بین المللی 
  • پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی به رهبری ایران با همکاری کمیته های فنی متناظر
  • حضور موثر در نشست های بین المللی سازمان ISO  در سطح سیاست گذاری و فنی