1400/7/4 یکشنبه

برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 59نشست ترمیم ساختار کمیته فنی  متناظر INEC TC 59 متناظر با کمیته فنیIEC TC 59  تحت عنوان "عملکرد لوازم خانگی و مشابه " و کمیته های فرعی آن با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصان این حوزه در روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 به صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته فنی TC 59، با کسب حداکثر آراء، فرهاد مقدمی از شرکت بهداد الکتریک و بهاره یوسف زاده از سازمان ملی استاندارد ایران  به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فنی متناظر INEC TC 59 و کمیته‌های فرعی آن انتخاب شدند.
در این نشست زهرا شادروانان دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران هدف از ترمیم ساختار این کمیته فنی متناظر را ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت و ملحوظ شدن نظرات متخصصان و کارشناسان ایرانی در حوزه لوازم برقی خانگی و لوازم مشابه در استانداردهای بین المللی منتشر شده و در دست تدوین با تأکید بر جنبه های کاربردپذیری و کارایی آنها با توجه به لزوم رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی کشور عنوان کرد.
گفتنی است در حال حاضر 35 کشور به صورت عضو دائم و ناظر در این کمیته عضویت دارند.