1400/7/12 دوشنبه

برگزاری نشست دوجانبه کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و شعبه منطقه ای خاورمیانه کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IECنشست دوجانبه با حضور علی پوراکبر رئیس و زهرا شادروانان دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و آقایJan-Henrik Tiedemann  مدیر شعبه منطقه ای خاورمیانه با موضوع بررسی مشارکت و فعالیت ایران در موضوعات تخصصی و مدیریتی در تاریخ 11 مهرماه به شکل مجازی برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست دبیر کمیته ملی ایران ضمن ارائه وضعیت و مشارکت فعالانه ایران به عنوان عضو کامل و دارای حق رای در فعالیت های کمیسیون و گزارش اقدامات انجام شده، به عضویت در کمیته های فنی بین المللی و ایجاد کمیته های متناظر، مشارکت متخصصین کشوری در تهیه و تدوین استانداردها، نقش های بین المللی کارشناسان ایرانی، ظرفیت سازی، عضویت و فعالیت در سیستم های ارزیابی انطباق بین المللی IEC اشاره کرد.
شایان ذکر است در این نشست ضمن تاکید و تایید طرفین بر تداوم عضویت ایران و استقبال از همکاری های آتی، برگزاری کارگاه های آموزشی مجازی و حضوری ویژه متخصصان ایران در حوزه های استانداردسازی، فرایندهای مرتبط با تدوین استانداردها و نحوه فعالیت کارشناسان خبره و ایجاد دسترسی به منظور استفاده از پلتفرم های موجود و سیستم های بین المللی ارزیابی انطباق مورد موافقت واقع شد.
گفتنی است در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران عضو اصلی شورای کمیسیون IEC می باشد و همچنین در بیش از 140 کمیته بین المللی این کمیسیون عضویت فعال و ناظر دارد. کارشناسان خبره کشوری در 120 نقش بین المللی در کارگروه های تخصصی مشارکت مستقیم دارند و 18 عنوان استاندارد با رهبری ایران منتشر شده است.