1400/8/30 یکشنبه

ایران به عنوان عضو کمیته اجرایی کمیسیون بین المللی کدکس غذایی انتخاب شد چهل و چهارمین اجلاسیه کمیسیون کدکس غذایی از تاریخ 17 آبان ماه سال جاری مصادف با هشتم نوامبر 2021 به میزبانی سازمان خواروبار جهانی کشاورزی ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت (FAO/WHO) درحال برگزاری می باشد. در این اجلاس که تا 27 آبان ماه مصادف با 18 نوامبر ادامه خواهد داشت، تصمیم گیری و تصویب موضوعات فنی کمیته های کدکس و سیاست گذاری های کلی مربوطه از قبیل تدوین سند استراتژی ایمنی مواد غذایی 2031-2022 و مباحث مالی در دستور کار قرار دارد.
در این اجلاس بیش از  600 نماینده از کشورهای مختلف و نهادها و سازمان های بین المللی حضور دارند که متخصصانی از سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و  بخش خصوصی به عنوان نمایندگان ایران شرکت نمودند.
از موارد مهم مطروحه در این اجلاسیه، انجام انتخابات برای سمت های رئیس، نائب رئیس کمیسیون و عضو کمیته اجرایی در منطقه جغرافیایی بود که پیرو هماهنگی های انجام شده، کشور ایران نیز در فرآیند انتخابات شرکت نمود. با توجه به اینکه کشور ایران عضو کمیته منطقه خاور نزدیک می باشد، در این انتخابات، کاندیدای سمت عضو کمیته اجرایی در منطقه جغرافیایی مربوطه گردید و با کسب حداکثر آراء انتخاب گردید.
شایان ذکر است با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در این اجلاسیه در راستای حمایت از مصرف کنندگان و ایمنی مواد غذایی، کشور ایران نیز نقطه نظرات خود را در بخش های فنی مربوطه ارائه نمود.