1401/2/28 چهارشنبه

ترمیم ساختار و برگزاری نشست تخصصی کمیته فنی متناظر INEC TC 17نشست تخصصی کمیته فنی متناظر INEC TC 17 متناظر با کمیته IEC TC 17  تحت عنوان "وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا" و کمیته های فرعی آن با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصان این حوزه به صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از معرفی کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IEC و فعالیت های مرتبط با مشارکت در تدوین استانداردهای این حوزه توسط زهرا شادروانان دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران، ساختار کمیته فنی مذکور توسط ندا علی پسندی کارشناس دبیرخانه کمیته ملی ارائه شد.
گفتنی است حسن خسروی پور و سید علی کهفی قانع به ترتیب به عنوان دبیر و رئیس این کمیته فنی متناظر و کمیته های فرعی زیرمجموعه آن معرفی شدند.
هدف از فعال‌ سازی این کمیته ها، تامین منافع ملی، ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت و لحاظ نظرات متخصصان و کارشناسان ایرانی در حوزه های تابلوهای برق فشار قوی و تجهیزات کنترلی، ارتباطات دیجیتال، اندازه گیری، تجهیزات سیگنالینگ و تجهیزات حفاظتی مرتبط در استانداردهای بین المللی منتشر شده و در دست تدوین می باشد.
گفتنی است در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در جمع 52 کشور به عنوان عضو فعال و دارای حق در این کمیته بین المللی است. همچنین در مجموع 71 عنوان استاندارد بین المللی در این کمیته فنی و کمیته های فرعی آن تدوین و منتشر شده است و 21 پروژه نیز در دست اقدام می باشد.
شایان ذکر است دبیرخانه این کمیته در انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران مستقر است.