يكشنبه1401/4/26

07:20:4

968

حضور سازمان ملی استاندارد ایران در پنجمین همایش و نمایشگاه ملی اندازه گیری جریان سیالات

پنجمین همایش و نمایشگاه ملی اندازه گیری جریان سیالات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی و آب در تاریخ 14 و 15 تیرماه سال جاری در دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور نمایندگان صنعت، دانشگاه ها، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی برگزار گردید.
در این همایش برای اولین بار، میزگرد بررسی چالش های مربوط به حوزه استانداردسازی و اجرای استانداردها در صنعت اندازه گیری سیالات با حضور مسئولین سازمان استاندارد (مدیر کل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی،  مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی و نماینده مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها)، دستگاه های اجرایی مرتبط (دفتر امور استانداردها و ضوابط فنی وزارت نفت و دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقآبی وزارت نیرو) و پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات برگزار گردید.
در این میز گرد ابتدا توضیحاتی در رابطه با مزایای مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و ملی، تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، قوانین و آئین نامه های موجود، رویکرد تبدیل استانداردهای IPS و IGS به استانداردهای ملی و پررنگ شدن مبحث اندازه گیری سیالات در دروس دانشگاهی توسط اعضاء محترم میز گرد ارائه گردید و سپس به طرح چالش های موجود در زمینه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، اجرای استاندارد و آزمایشگاه های مرجع پرداخته شد.
در پایان مقرر گردید که کارگاه های آموزشی و سمینارهایی در خصوص آشنایی متخصصین در بخش های مختلف صنعت و دانشگاه با موضوع استانداردسازی و نحوه مشارکت در این فعالیت ها در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار گیرد. همچنین به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردهای حوزه اندازه گیری جریان سیالات و هم راستایی مقررات فنی جاری کشور با این استانداردها از سوی دستگاه های اجرایی و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد.
پنجمین همایش و نمایشگاه ملی اندازه گیری جریان سیالات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی و آب در تاریخ 14 و 15 تیرماه سال جاری در دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور نمایندگان صنعت، دانشگاه ها، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی برگزار گردید.
در این همایش برای اولین بار، میزگرد بررسی چالش های مربوط به حوزه استانداردسازی و اجرای استانداردها در صنعت اندازه گیری سیالات با حضور مسئولین سازمان استاندارد (مدیر کل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی،  مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی و نماینده مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها)، دستگاه های اجرایی مرتبط (دفتر امور استانداردها و ضوابط فنی وزارت نفت و دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقآبی وزارت نیرو) و پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات برگزار گردید.
در این میز گرد ابتدا توضیحاتی در رابطه با مزایای مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و ملی، تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، قوانین و آئین نامه های موجود، رویکرد تبدیل استانداردهای IPS و IGS به استانداردهای ملی و پررنگ شدن مبحث اندازه گیری سیالات در دروس دانشگاهی توسط اعضاء محترم میز گرد ارائه گردید و سپس به طرح چالش های موجود در زمینه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، اجرای استاندارد و آزمایشگاه های مرجع پرداخته شد.
در پایان مقرر گردید که کارگاه های آموزشی و سمینارهایی در خصوص آشنایی متخصصین در بخش های مختلف صنعت و دانشگاه با موضوع استانداردسازی و نحوه مشارکت در این فعالیت ها در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار گیرد. همچنین به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردهای حوزه اندازه گیری جریان سیالات و هم راستایی مقررات فنی جاری کشور با این استانداردها از سوی دستگاه های اجرایی و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد.

تصاویر