دوشنبه1402/10/11

08:32:1

187

نشست تخصصی کمیته های متناظر «تاسیسات الکتریکی کشتی ها و واحدهای سیار و ثابت دریایی» و «تجهیزات و سیستم های ناوبری دریایی و ارتباطات رادیویی» برگزار شد.

نشست تخصصی کمیته های  فنی متناظر INEC TC18 با عنوان «تاسیسات الکتریکی کشتی ها و واحدهای سیار و ثابت دریایی» وINEC TC80  با عنوان«تجهیزات و سیستم های ناوبری دریایی و ارتباطات رادیویی» با حضور نماینده سازمان، مسئولین کمیته ها، نمایندگان گروه های ذینفعان، ذیربطان و متخصصین حوزه های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست ضمن تشریح نحوه مشارکت در فعالیت های استاندارد سازی بین المللی و ضرورت این امر، ساختار و فرآیند تدوین استاندارد های IEC، دامنه کاری و پروژه های در دستور کار کمیته ها و همچنین گزارش فعالیت ها  و برنامه های آتی ارائه شد.
گفتنی است جمهوری اسلامی ایران در کمیته های مذکور عضویت ناظر دارد و دبیرخانه این کمیته ها در دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است.
در حال حاضر بیش از ۴۰ پروژه تدوین استاندارد در حوزه های عوامل ارتقاء دهنده ایمنی کشتی ها و واحدهای ثابت و سیار فرا ساحلی، ایمنی جان افراد و حفظ محیط زیست، عملکرد کابل های الکتریکی کشتی ها، سیستم های ناوبری و ارتباطاتی در سطح بین المللی در دستور کار این کمیته ها می باشد.